SSR Glossary

Секторизација

Овој вид на организација е поделена на јасно разделени сектори кои имаат високо ниво на самостојност и меѓусебно не соработуваат многу.

Glossary Entry

Анкетни комисии

Органи чија задача е да прегледаат или испитаат одредени настани, политики или мерки.

Glossary Entry

Несоодветно однесување по завршувањето на работното време

Полициските службеници мора да сватат дека јавноста го набљудува нивното однесување и кога се надвор од работното време, и дека нивната улога да служат за пример не престанува по симнувањето на полициската униформа. 

Glossary Entry

Вршење повеќе дејности

Некои полициски службеници водат сопствени бизниси кога не се на должност. Во многу земји ова е противзаконски. Дури и ако не е противзаконски, некои видови бизниси можат да бидат нелегални . Други пак, иако се сметаат за легални активности, може да се преклопат со работењето на полицијата во однос на пружањето безбедност и заштита (на пр., поставување алармни системи) и може да дојде до судир на интереси.

Glossary Entry

Mission statement

A short and easily understood text that sets out the mission, vision and values of the organisation. These values result in norms and rules, which are closely related, but not identical. A rule describes what should be done, implemented or respected (e.g. a police officer cannot accept a gift in exchange for a helpful act), whereas a norm merely ‘records’ normal or existing situations (e.g. corruption is incompatible with the job of police officers).

Glossary Entry