Секторизација

Овој вид на организација е поделена на јасно разделени сектори кои имаат високо ниво на самостојност и меѓусебно не соработуваат многу.