Вршење повеќе дејности

Некои полициски службеници водат сопствени бизниси кога не се на должност. Во многу земји ова е противзаконски. Дури и ако не е противзаконски, некои видови бизниси можат да бидат нелегални . Други пак, иако се сметаат за легални активности, може да се преклопат со работењето на полицијата во однос на пружањето безбедност и заштита (на пр., поставување алармни системи) и може да дојде до судир на интереси.