SSR Glossary

Ndarja ndërmjet njësive

Një organizatë e ndarë ndërmjet njësive është e ndërtuar me seksione në ndara në mënyrë të qartë, që kanë një shkallë të lartë të autonomie dhe që nuk bashkëpunojnë shumë.

Glossary Entry

Komisionet hetimore

Organe të ngarkuara me rishikimin ose hetimin e ngjarjeve, praktikave apo politikave të veçanta. 

Glossary Entry

Sjellja jashtë orarit të punës

Punonjësit e policisë duhet ta pranojnë se edhe sjellja e tyre jashtë orarit të punës mbikëqyret nga publiku dhe sjellja e tyre përbën model, kështu që nuk mund të nënvlerësohet nga ata pasi heqin uniformën.

Glossary Entry

Kryerja e një pune të dytë

Disa punonjës policie kryejnë punë të tjera kur mbarojnë shërbimin. Në shumë vende kjo konsiderohet e paligjshme. Edhe kur nuk është e tillë, disa lloje punësh mund të përfshijnë aktivitete të paligjshme. Lloje të tjera pune, edhe pse brenda aktiviteteve të ligjshme, mund të bien ndesh me punën e policisë dhë përbëjnë konflikt interesi (p.sh. kryerja e shërbimit të sigurisë private ose instalime te sistemeve të alarmit).

Glossary Entry

Mission statement

A short and easily understood text that sets out the mission, vision and values of the organisation. These values result in norms and rules, which are closely related, but not identical. A rule describes what should be done, implemented or respected (e.g. a police officer cannot accept a gift in exchange for a helpful act), whereas a norm merely ‘records’ normal or existing situations (e.g. corruption is incompatible with the job of police officers).

Glossary Entry