Menaxhimi i ndryshimit

Një qasje të strukturuar për ndryshimin e individëve, ekipeve dhe organizatave nga një gjendje aktuale në një situatë të dëshiruar në të ardhmen si rezultat i faktorëve strategjike të përcaktuar nga brenda ose të imponuar nga jashtë.

Me pak fjalë, menaxhimi i ndryshimit është një proces i ndërmarrë nga organizata, në vijim të vlerësimit strategjik dhe planifikimit, për të sjellë ndryshimet e nevojshme të identifikuara në vlerësim dhe në fazat e planifikimit.