Ndarja ndërmjet njësive

Një organizatë e ndarë ndërmjet njësive është e ndërtuar me seksione në ndara në mënyrë të qartë, që kanë një shkallë të lartë të autonomie dhe që nuk bashkëpunojnë shumë.